Kontakt

            tel. 63 261-01-77

               63 272-09-75

         fax. 63 261-67-27

e-mail:bursa_kolo@poczta.onet.pl

 

Kalendarium

Środa, 2020-12-02

Imieniny: Balbiny, Ksawerego

Statystyki

  • Odwiedziło nas: 81656
  • Do końca roku: 29 dni
  • Do wakacji: 205 dni

PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA W OKRESIE PANDEMII - COVID-19

PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA W OKRESIE PANDEMII - COVID-19

na terenie BURSY SZKOLNEJ W KOLE

w Zespole Opiekuńczo – Edukacyjno – Wychowawczym w Kole

                                                                                                        Koło, 2020 r.

 

 

 

PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA W OKRESIE PANDEMII - COVID-19

na terenie BURSY SZKOLNEJ W KOLE

w Zespole Opiekuńczo – Edukacyjno – Wychowawczym w Kole

 

    

 

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób

    zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz. 1239 ze zm.),

2. Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r.

    poz. 59 ze zm.),

3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 ze. zm.),

4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie bezpieczeństwa i higieny

    w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6 poz. 69

    ze zm.).

5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie

    szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek

    systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem

    COVID-19 ( Dz. U z 2020 r. poz. 493).

6. Rozporządzenia MEN z dnia 29 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie

    szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek

    systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID

    19 art. 8a ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej

    (Dz. U. z 2019 r. poz. 59, oraz z 2020 r. poz. 322, 374 567),

7. Wytyczne Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Głównego Inspektora Sanitarnego

    do organizacji opieki w bursach i internatach z dnia 15 maja 2020 roku.

 

§1. Cel procedury

Niniejsza procedura ma na celu zapewnić bezpieczne i higieniczne warunki pobytu wychowanków oraz pracowników w Bursie Szkolnej w Kole w ZOEW w Kole w okresie zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID – 19.

 

Podstawowe cele wdrażanych procedur:

1.Zapewnienie bezpiecznych warunków wychowankom przebywającym w placówce.

2.Zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy wszystkim pracownikom.

3. Zmniejszenie liczby kontaktów na terenie placówki, celem umożliwienia identyfikacji

    osób, które będą podlegać kwarantannie w przypadku potwierdzonego zakażenia.

4.Informowanie pracowników, rodziców i opiekunów oraz wychowanków o szczególnych

   zasadach funkcjonowania placówki w trakcie epidemii Covid-19.

 

§2. Zakres i okres obowiązywania procedury

Procedura obejmuje i reguluje działania dyrektora, nauczycieli, pracowników, wychowanków oraz innych osób przebywających na terenie bursy przez okres obowiązywania stanu epidemii COVID-19 w Polsce lub do odwołania.

 

§3. Obowiązki pracowników obsługi

 

1. Pracownicy pracują w rękawiczkach i dbają o higienę rąk – regularne mycia rąk przez 30

    sekund mydłem i wodą oraz środkiem dezynfekującym zgodnie z instrukcją zamieszczoną

    w pomieszczeniach sanitarno-higienicznych, nie dotykają okolicy twarzy, ust, nosa i oczu.

2. Stosują ściśle zasady nakładania i zdejmowania oraz utylizowania rękawiczek, maseczek.

3. Przeprowadzając dezynfekcję, przestrzegają zaleceń producenta znajdujących się na

    opakowaniu środka do dezynfekcji. Ważne jest ścisłe przestrzeganie czasu niezbędnego

    do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń, przedmiotów, tak aby wychowankowie

    nie byli narażeni na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji.

4. Zachowują szczególną ostrożność korzystając z pomieszczeń służących do wykonywania

    swoich obowiązków. Zachowują dystans między sobą – minimum 2 m. Powierzchnie

    dotykowe w tym biurka, lady i stoły, klamki, włączniki światła, poręcze, blaty do

    spożywania posiłków i inne przedmioty (np. telefony, klawiatury) regularnie dezynfekują

    środkiem dezynfekującym lub wodą z detergentem.

5. Myją i dezynfekują poręcze, włączniki światła, klamki, uchwyty, poręcze krzeseł, siedziska

    i oparcia krzeseł, blaty stołów, z których korzystają wychowankowie i wychowawcy, drzwi

    wejściowe do placówki, powierzchnie płaskie, kurki przy kranach.

6. Wszystkie obszary często używane, takie jak toalety, ciągi komunikacyjne regularnie

    i starannie sprzątają z użyciem wody z detergentem.

7. Wykonują inne stałe prace określone w zakresie czynności na stanowisku pracy.

8. W przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem lub choroby COVID-19 (duszności,

    kaszel, gorączka) pracownik pozostaje w domu i zawiadamia o tym fakcie dyrektora

    placówki oraz stację sanitarno-epidemiologiczną/lekarza.

 

§4. Obowiązki nauczycieli

 

1. Pracują wg ustalonego przez dyrektora/ wicedyrektora harmonogramu realizując zajęcia

     opiekuńczo – wychowawcze.

2. Wyjaśniają młodzieży zasady obowiązujące w placówce ze zwróceniem szczególnej

    uwagi na przestrzeganie zasad higieny w związku z zagrożeniem zakażenia

    koronawirusem.

3. Unikają organizowania większych skupisk młodzieży w jednym pomieszczeniu.

4. Wychowawcy powinni zachować dystans społeczny między sobą, w każdej przestrzeni

    placówki, wynoszący co najmniej 2 metry;

5. Dbają o higienę rąk – często myją je mydłem lub środkiem dezynfekującym, nie dotykają

    okolicy twarzy, ust, nosa i oczu.

6. W przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem lub choroby COVID-19 (duszności,

    kaszel, gorączka) pracownik pozostaje w domu i zawiadamia o tym fakcie stację

    sanitarno-epidemiologiczną/lekarza oraz dyrektora placówki.

7. Informują dyrektora/ wicedyrektora lub osobę go zastępującą o wszelkich objawach

    chorobowych młodzieży.

8. Postępują zgodnie z zapisami wprowadzonymi procedurami bezpieczeństwa;

9. Stosują środki ochrony indywidualnej wg zasad określonych przez GIS, MZ.

 

§5. Obowiązki rodziców/ opiekunów prawnych

 

1. Rodzice/opiekunowie prawni są zobowiązani do zapoznania się z procedurami

    bezpieczeństwa w okresie pandemii Covid-19 na terenie placówki dostępnymi na stronie

    internetowej bursy: http://bursa_kolo@poczta.onet.pl/

2. Przekazują wicedyrektorowi lub wychowawcom bursy niezbędne informacje o stanie

    zdrowia swojego dziecka, aby placówka mogła zapewnić wychowankowi odpowiednią

    opiekę podczas pobytu. Informują  w szczególności, czy dziecko choruje na chorobę

    przewlekłą lub znajduje się w tzw. grupie ryzyka.

3. Stosują się do zaleceń lekarskich, które mówią o przeciwskazaniach do zakwaterowania

    dziecka w Bursie.

4. Nie posyłają dziecka do bursy, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie

    lub w izolacji. Wówczas wszyscy musicie pozostać w domu oraz stosować się do zaleceń

    służb sanitarnych i lekarza.

5. Zaopatrują dziecko w indywidualne osłony nosa i ust do użycia podczas pobytu w bursie.

6. Poinstruowanie dziecka o konieczności zachowania zasad bezpieczeństwa, w tym

    o zachowaniu dystansu społecznego (2 m), unikaniu dotykania oczu, nosa i ust, regularnym

    myciu rąk wodą z mydłem, niepodawaniu ręki na przywitanie oraz sposobie zasłania ust

    i nosa podczas kichania czy kasłania.

7. Rodzice/opiekunowie prawni są zobowiązani do podania aktualnego numeru telefonu

    i odbierania telefonów od wicedyrektora i pracowników bursy.

 

§ 6  Obowiązki wychowanka

 

1. Do bursy przyjmowani są jedynie zdrowi uczniowie, bez objawów infekcji.

2. Wychowanek ma obowiązek zgłosić wychowawcy ewentualny kontakt z osobą chorą na

    koronawirusa lub podejrzaną o to zakażenie.

3. Wychowanek, który poczuje się źle podczas pobytu w bursie, niezwłocznie zgłasza to

    wychowawcy, szczególnie, gdy zaobserwuje u siebie objawy infekcji.

4. Wychowanek ma obowiązek zapoznać się z informacją o zachowaniu zasad

    bezpieczeństwa na terenie bursy podczas obowiązywania stanu epidemii i przestrzegać

    tych zasad.

5. Wychowanek ma obowiązek ograniczyć do minimum opuszczanie swojego pokoju

    i korzystanie z przestrzeni wspólnych budynku. Jeśli musi z nich korzystać, ma obowiązek

    stosowania środków ochrony osobistej (maseczek ochronnych, rękawiczek

    jednorazowych), dezynfekowania rąk oraz zachowania bezpiecznej odległości 2 m od

    innych osób.

6. Wychowanek ma obowiązek ograniczyć do minimum kontakty z innymi wychowankami

    przebywającymi na terenie bursy. W przypadku takich kontaktów ma obowiązek

    zachowania odległości 2 m od rozmówcy oraz niepodawania ręki.

7. Wychowanek ma obowiązek ograniczyć do minimum wychodzenie z bursy w czasie

    wolnym. Każdorazowe wyjście musi być uzgodnione z wychowawcą.

8. Wychowanek ma obowiązek noszenia osłony nosa i ust w przestrzeniach wspólnych

    budynku.

9. Podczas kaszlu i kichania wychowanek ma obowiązek zakrywać usta i nos zgiętym

    łokciem lub chusteczką –zużytą chusteczkę należy jak najszybciej wyrzucić do

    zamykanego kosza i umyć ręce.

10. Wychowanek powinien unikać dotykania dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa

    i oczu.

11. Wychowanek ma obowiązek używania jedynie swoich przyborów i akcesoriów.

12. Wychowanek powinien zachować zasady ostrożności podczas samodzielnego

    przygotowywania posiłków, używać własnych sztućców i naczyń, myć je z użyciem

    detergentów.

13. Wychowanek ma obowiązek utrzymania swojego pokoju w czystości i higienie.

14. Wychowanek powinien wietrzyć swój pokój przynajmniej raz na godzinę.

15. Wychowanek powinien zachować podwyższone zasady ostrożności podczas sprzątania

    swojego pokoju –założyć osłonę nosa i ust oraz rękawiczki jednorazowe i wyrzucić je po

    zużyciu do właściwego kosza z odpadami.

16. Wychowanek zobowiązany jest do utrzymywania czystości rąk – ich częstego mycia

    wodą z mydłem lub dezynfekowania. Noszenie rękawiczek nie może zastępować mycia

    rąk.

 

§ 7  Procedura postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia COVID - 19

 

1. Jeżeli wychowawca/wychowanek/pracownik przejawia niepokojące objawy zakażenia

    koronawirusem lub choroby COVID-19 (duszności, kaszel, gorączkę), należy

    bezzwłocznie przez pracownika wyposażonego w przyłbicę, fartuch ochronny, półmaskę

    i rękawiczki przenieść go do IZOLATORIUM – wyznaczonego pomieszczenia (pok. 5/5).

2. Pracownik pozostaje z daną osobą utrzymując min. 2 m odległości, zachowując wszelkie

    środki ostrożności bezpieczeństwa, przed wejściem i po wyjściu z pomieszczenia

    dezynfekuje ręce. Zawiadamia o zaistniałej sytuacji dyrektora oraz właściwą miejscowo

    stację sanitarno-epidemiologiczną i stosuje się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń.

3. Dyrektor lub wicedyrektor/wychowawca wskazany przez dyrektora bezzwłocznie

    zawiadamia rodziców wychowanka o zaistniałej sytuacji.

4. W przypadku, kiedy stan zdrowia osoby nie wymaga pomocy Państwowego Ratownictwa

    Medycznego, powinna ona pozostać w pokoju i skorzystać z teleporady medycznej.

5. W sytuacji pogarszania się stanu zdrowia osoby należy wezwać pogotowie ratunkowe,

    aby przewieźć ją do najbliższego oddziału zakaźnego, a o zaistniałej sytuacji niezwłocznie

    poinformować właściwą powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną, która przeprowadzi

    wstępny wywiad epidemiologiczny.

6. Poddanie gruntownemu sprzątaniu obszaru, w którym poruszała się osoba podejrzana

    o zakażenie, zgodnie z funkcjonującymi procedurami, oraz zdezynfekowanie powierzchni

    dotykowych (klamki, poręcze, uchwyty).

7. Stosowanie się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego przy

    ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury, biorąc pod uwagę zaistniały

    przypadek.

8. Dyrektor lub osoba przez niego wyznaczona sporządza listę osób, z którymi osoba

    podejrzana o zakażenie miała kontakt, co będzie pomocne w prowadzeniu dochodzenia

    epidemiologicznego przez Państwową Inspekcję Sanitarną.

9. Dyrektor wraz z organem prowadzącym na podstawie wytycznych, instrukcji powiatowej

    stacji sanitarno-epidemiologicznej podejmują decyzję odnośnie dalszych działań

    w przypadku stwierdzenia na terenie placówki zakażenia.

10. W przypadku uzyskania informacji od rodziców lub pracowników o potwierdzonym

    zarażeniu wirusem COVID-19 u osoby, która przebywała w ostatnim tygodniu w placówce,

    Dyrektor niezwłocznie informuje organ prowadzący i kontaktuje się z powiatową stacją

    sanitarno-epidemiologiczną.

 

§ 8  Przepisy końcowe

 

1. Procedury bezpieczeństwa obowiązują w bursie od dnia 01 września 2020 r. do czasu ich

    odwołania.

2. Wszyscy pracownicy bursy oraz rodzice/opiekunowie wychowanków zobowiązani są

    do ich ścisłego stosowania i przestrzegania.

 

                                                                                                                          Dyrektor ZOEW